kim đánh dấu (10 cái)

10.000 

kim đánh dấu, dụng cụ không thể thiếu dùng đánh dấu vị trí trong quá trình đan, móc len

bộ gồm 10 chiếc màu ngẫu nhiên