thước dây

15.000 

thước dây trong hộp có chức năng kéo rút